Veelgestelde vragen aan Jenny

Klik op  de tekst voor het antwoord

Hoe krijg ik contact met Jenny?

Als de werkgever de opdracht verstrekt, spreekt u Jenny bij de werkgever die het bezoek regelt. Is er geen werkgever meer (u had een uitzendbaan) dan bezoek ik u thuis.

U kunt altijd het contactformulier invullen of Jenny bellen.

Wanneer vindt een arbeidsdeskundig onderzoek plaats?

Dat hangt van de beoordeling door de bedrijfsarts af. Als deze arts een lijst met beperkingen en mogelijkheden heeft opgesteld (FML, IZP of LAB) kan een onderzoek plaatsvinden.

Hoe lang neemt het arbeidsdeskundige onderzoek in beslag?

De arbeidsdeskundige moet de werkgever en de werknemer spreken en zo mogelijk ook de werkplek bezoeken. Meestal duurt een onderzoek dan ongeveer 2 uren.

Wat is taakbelasting?

De arbeidsdeskundige kijkt welke eisen aan het werk worden gesteld: zowel op persoonlijk en sociaal gebied, maar ook de fysische omgeving, de dynamische (dus fysieke) handelingen en de statische houdingen. Ook wordt vastgelegd wat de werktijden van de werknemer zijn (dag-, avond-, weekenddienst en nachtwerk en/of werken in wisselend rooster).

Wie krijgt het arbeidsdeskundige rapport?

De werkgever (of opdrachtgever) en werknemer ontvangen allebei eerst een conceptrapportage. Er wordt 1 week ruimte gegeven voor het indienen van aanvullingen of correcties. Zo nodig neemt Jenny contact op met beide partijen als er grote wijzigingen moeten plaatshebben. Daarna wordt de rapportage definitief gemaakt en opnieuw toegezonden.

De rapportage kan worden gedeeld met de bedrijfsarts indien dat aan Jenny is gevraagd. Meestal deelt de werkgever of de werknemer het geschrevene zelf met de arts.

Wat gebeurt er met de genoteerde/verstrekte gegevens?

Als de rapportage definitief is gemaakt, worden losse aantekeningen die gemaakt zijn tijdens de gesprekken zorgvuldig vernietigd. Ook de aangereikte FML/IZP/LAB wordt niet bewaard omdat deze informatie ook in het rapport is opgenomen.

Wat is re-integratie precies?

Re-integreren wil zeggen dat naar betaalde arbeid wordt gekeken wat de werknemer  op grond van de beperkingen wel kan doen. Vaak eerst met een opbouw in uren en een enkele taak of eenvoudige deeltaken. Kan dat niet in het eigen bedrijf worden gevonden, dan moet buiten het eigen bedrijf worden gekeken.

Wat betekent spoor 1 voor mij, werknemer?

Dat betekent dat uit het onderzoek blijkt, dat er voldoende passend werk is in het eigen bedrijf. Dat houdt ook in dat de loonwaarde te behalen is dat dicht bij het oorspronkelijke loon van de werknemer ligt. Het gaat dan om loonwaarde (uurloon) die moet uitkomen op 65% van het eigen loon, zoals werknemer verdiende voor de ziekmelding.

Werknemer en werkgever zijn verplicht allebei aan deze mogelijkheid mee te werken.

Wat betekent spoor 2 voor mij, werknemer?

Als de bedrijfsarts aangeeft dat het eigen werk niet passend is en binnen de organisatie van werknemer geen passende arbeid kan worden gevonden door de arbeidsdeskundige, moet re-integratie buiten de organisatie worden ingezet. Dat is het spoor 2 traject.

Als werknemer en/of werkgever dit traject niet inzetten, volgt mogelijk een loonsanctie van het UWV bij het einde van het 2e ziektejaar.

Is de werknemer verplicht om spoor 2 te volgen als dat is geadviseerd?

Ja, naast het blijven kijken naar mogelijkheden binnen het eigen bedrijf, moet de werknemer meewerken aan de re-integratie.

Indien men het advies niet wil volgen, omdat men vindt dat er geen mogelijkheden zijn in spoor 2 zoals de arbeidsdeskundige heeft geadviseerd,  is het raadzaam een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV.

Als werknemer en/of werkgever dit traject niet inzetten, volgt mogelijk een loonsanctie van het UWV bij het einde van het 2e ziektejaar.

.

Wanneer moet de werknemer worden gekeurd?

Dat kan op verschillende momenten en uiteraard is de werknemer niet hersteld voor het eigen werk:

  1. Als de bedrijfsarts een vervroegde WIA keuring adviseert (voor de 68e week van het verzuim) in overleg met werknemer en werkgever.
  2. Na indienen van de aanvraag voor de 92e week van het verzuim en daarbij is van belang dat het UWV de aanvraag inneemt en het aanvraag compleet vindt. Dan nodigt UWV de werknemer uit voor het bezoek aan verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige.

Wat betekent een vervroegde IVA keuring?

Als duidelijk is dat werknemer niet kan herstellen en de beperkingen ernstig en blijvend zijn, is het mogelijk tot aan het begin van het 2e ziektejaar (liefst voor de 66e week) de keuring aan te vragen. Dat gebeurt in samenspraak met de bedrijfsarts, aangezien de arts een aktueel medisch oordeel moet schrijven om bij de aanvraag in te dienen.

Waarom belt het UWV als de aanvraag is verzonden?

Het UWV kan aangeven dat er onduidelijkheden zijn in de aanvraag of dat de aanvraag niet compleet is (er missen onderdelen en dan krijgt de werkgever een administratieve loonsanctie).

Het kan ook zijn dat het UWV vragen wil stellen aan de werkgever of werknemer hoe het proces van 2 jaar ziekte en re-integratie is verlopen. Dit is nodig om te beoordelen of de keuring kan plaatsvinden of dat er een loonsanctie moet worden gegeven..

Wat is een administratieve sanctie?

Werkgever en werknemer hebben een dossier voor de keuring ingestuurd dat niet volledig is. UWV kan daarom u bellen. UWV stuurt een verzoek om binnen 1 week de gegevens alsnog aan te leveren. Gebeurt dat niet, of niet op tijd, dan zal de werkgever het loon na 104 weken verzuim ook 1 jaar moeten doorbetalen.

Ook wordt een administratieve sanctie gegeven als de stukken in eerste aanleg niet op tijd zijn verstuurd (het UWV geeft aan op welk moment de stukken ingestuurd moeten zijn).

Is de arbeidsdeskundige wel onafhankelijk?

De werkgever of opdrachtgever (bijvoorbeeld een verzekeraar) moet de arbeidsdeskundige betalen, net zo als de bedrijfsarts. Jenny heeft geen persoonlijke belangen bij de werkgever of werknemer. Zij verricht haar taak conform de ethische en integriteitsnormen van de Vereniging van Arbeidsdeskundigen en de Stichting Registerarbeidsdeskundigen.

Kan ik de arbeidsdeskundige later nog vragen stellen?

Ja, dat geldt voor zowel werkgever als werknemer. Immers er kunnen later in het jaar vragen komen omtrent passend werk, toenemende beperkingen of de keuring. Jenny deelt als arbeidsdeskundige haar kennis graag met u.

Waarom belt de arbeidsdeskundige met de bedrijfsarts?

De bedrijfsarts kan en mag ons – arbeidsdeskundigen – inlichten over de beperkingen, maar niet over de ziekte zelf.  Soms is het nodig voor de arbeidsdeskundige om overleg te plegen met de arts, over de werknemer, bijvoorbeeld omdat de werknemer aangeeft meer beperkingen te hebben dan dat de bedrijfsarts heeft opgeschreven.

.

Hersteld melden van de werknemer

Pas als iemand volledig in eigen werk en eigen uren terugkeert is er sprake van volledig herstel. De beoordeling van de bedrijfsarts is hierbij van belang.

Gaat de werknemer een structureel en duurzaam een andere taak verrichten in het eigen bedrijf, zal hij of zij toch gekeurd moeten worden: immers het eigen werk is kennelijk niet meer haalbaar gebleken en is er sprake van enig percentage arbeidsongeschikheid.

.